select * from temp where subdomain='bookseries' order by rand() limit 3 bookseries

استخراج و شناسايي ترکيبات موجود در گياه اکاليپتوس با استفاده از روش ميکرواستخراج فاز جامد به عنوان روشي ساده و دوستدار محيط زيست

س یا همایش : چهارمين همايش ملي انرژي، محيط زيست، کشاورزي و معماري پايدارتعداد صفحات :24چکیده مقاله: روشی ساده، ارزان و دوستدار محیط زیست (سبز) برای شناسایی ترکیبات آلی فرار موجود در گیاه اکالیپتوس معرفی شد. نتایج نشان داد که بیشترین ماده موثره در گیاه اکالیپتوس، 1و 8 سینیول میباشد.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش سازمانی و مولفه های آن 76 صفحه

فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد  مدیریت با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش سازمانی و مولفه های آن بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید توضیحات کامل : سیمیچ  (2005) هوش سازمانی را اینگونه تعریف میکند: توانایی فکری سازمان جهت حل مسائل سازمانی. در اینجا توجه روی انسجام تواناییهای تکنیکی و تواناییهای انسانی جهت حل مسائل و مشکلات میباشد. صراحتاً هوش سازمانی دربرگیرنده کلیات اطلاعات، تجربه، دانش و درک مسائل سازمانی است.       محققین در جهت استفاده از هوش سازمانی الزامات و زیرساخت هایی را برای سازمانها

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کمال گرایی

ت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید توضیحات کامل : کمال گرایی عبارت است از گرایش فرد به داشتن مجموعه ای از معیار های بالای افراطی و تمرکز بر شکست ها و نقص ها در عملکرد است(دنیل و دانا ، 2006).کمال گرایی  در یک تعریف به افکار و رفتار های خود تخریب گرانه ای اشاره می کند که هدف آنها نیل به اهداف به شدن افراطی و غیر واقع گرایانه است. در جامعه امروزی به اشتباه کمال گرایی چیزی مطلوب و حتی لازم برای موفقیت در نظر گرفته می شود( احمدپور، 2009).     در تعریف دیگر کمال گرایی  را به این شکل تعریف می کنند: گرایش افراطی فرد به بی عیب