اندازه گيري ضرايب انتشار آلاينده ها و مصرف سوخت از وانت ها در شهر تهران به روش همراه و مقايسه آن با خودروهاي سواري با استاندارد يورو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن اندازه گيري ضرايب انتشار آلاينده ها و مصرف سوخت از وانت ها در شهر تهران به روش همراه و مقايسه آن با خودروهاي سواري با استاندارد يورو :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : ششمين همايش ملي مديريت آلودگي هوا و صدا

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

براساس سیاهه انتشار شهر تهران بر مبنای سال پایه1392, 9 درصد دی اکسید کربن, 15درصد مونواکسید کربن, درصد اکسیدهای نیتروژن, 8درصد ترکیبات آلی فرار منتشر شده از کلیه وسایل نقلیه شهر تهران بطور سالانه, سهم ناوگان وانت میباشد. در این پژوهش خودرو وانت به روش اندازه گیری همراه مورد آزمون قرار گرفتند و ضرایب انتشار و مصرف سوخت آنها اندازه گیری شد.اندازه گیری ها در مسیر شهری مسطح, شهری با شیب مثبت, بزرگراهی مسطح و بزرگراهی با شیب مثبت انجام گردید. ضرایب انتشار و مصرف سوخت ترکیبی خودروها با استفاده از روش EMME/2 محاسبه شدند.نتایج حاصل از اندازه گیریها آشکار ساخت که انتشار آلا ینده های مونوکسید کربن, هیدروکربن های نسوخته و مصرف سوخت تابعی مستقیم از شیب مسیر می باشد. بیشترین تجاوز از حدود مجاز استاندارد یورو در بین آلاینده ها, برای آلاینده ی اکسیدهای نیتروژن مشاهده شد.مطابق نتایج فقط خودرو از مجموع خودروهای مورد آزمون داخل محدوده ی مجاز استاندارد یورو 2قرار دا شتند. با بررسی ضرایب انتشار بر پایه مصرف سوخت مشخص گردید که بیشترین انتشار آلاینده مونواکسید کربن در مسیرهای با شیب مثبت رخ میدهد. همچنین بیشترین انتشار آلاینده های هیدروکربنهای نسوخته و اکسیدهای نیتروژن نیز به ترتیب در مسیرهای شهری و بزرگراهی اتفاق میافتد. در نهایت نیز ضرایب انتشار و مصرف سوخت کل ناوگان خودروهای وانت شهر تهران محاسبه گردید و با مقایسه آنها با ضرایب انتشار و مصرف سوخت کل ناوگان خودروهای سواری بنزین سوز شهر تهران, مشاهده شد نرخ انتشار آلاینده های مونواکسید کربن, هیدروکربنهای نسوخته و اکسیدهای نیتروژن ناوگان خودروهای وانت به ترتیب حدود 15و68و88 درصد بیشتر از ناوگان خودروهای سواری بنزین سوز شهر تهران میباشد.

لینک کمکی