اندازه گيري عناصر وابسته به منابع آلاينده ذرات معلق هواي شهر اصفهان با روش فعالسازي نوتروني دستگاهي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن اندازه گيري عناصر وابسته به منابع آلاينده ذرات معلق هواي شهر اصفهان با روش فعالسازي نوتروني دستگاهي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : ششمين همايش ملي مديريت آلودگي هوا و صدا

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

ذرات معلق در هوا به منظور تحلیل عنصری در چهار جهت اصلی شهر اصفهان و در طول سال86-87 اندازه گیری شدهاند. نمونهبرداری از ذرات معلق به روش فیلتر کردن هوا توسط فیلترهای واتمن 41 و استفاده از دو دستگاه نمونهگیر هوا با حجم زیاد انجام شده است. عناصر موجود در ذرات معلق هوا از منابع مختلفی از جمله ترافیک, خاک و صنعت سر چشمه میگیرند. از روش مقایسهای فعالسازی نوترونی دستگاهی برای اندازه گیری کیفی و کمی این عناصر استفاده شده است. 21 عنصر شناسایی و غلظت آنها بر حسب میکروگرم بر متر مکعب به دست آمده است. توزیع این عناصر بر حسب تغییرات فصلی, چهار جهت اصلی نمونه برداری, جهت باد های غالب, موقعیت جغرافیایی صنایع و نیز با توجه به ضرایب همبستگی مورد تحلیل قرار گرفته است.

لینک کمکی