اندازه گيري غلظت فلزات موجود در ذرات 10PM ، 2.5PM و 1PM در هواي شهرماهشهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن اندازه گيري غلظت فلزات موجود در ذرات 10PM , 2.5PM و 1PM در هواي شهرماهشهر :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : ششمين همايش ملي مديريت آلودگي هوا و صدا

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

ذرات معلق و همچنین ترکیباتی که ممکن است بر روی سطوح آنها جذب شده باشند در مقیاس جهانی توسط طوفان های گرد و غبار پخش شده, که باعث ایجاد نگرانی های زیست محیطی و بهداشتی برای بیشتر کشورها از جمله ایران شدهاند. یک جز مهم از ذرات معلق فلزات می باشد. فلزات و به ویژه فلزات سنگین نه تنها سلامت انسان را تهدید میکنند بلکه بر ساختار اکوسیستم نیز تاثیر میگذارند, علاوه بر این فلزات سنگین در غلظت بالا اثر نامناسب بر جذب و انتقال عناصر ضروری, مختل کردن متابولیسم های بدن و اثر شدید بر رشد و تولید مثل دارند. هدف از مطالعه حال حاضر بررسی میزان فلزات موجود در ذرات PM10, PM2.5 و PM1 در هوای شهر ماهشهر میباشد. نمونه برداری در دو دوره دو ماه ه گرم و سرد (چهار ماه) با استفاده از دستگاه OMNI با دبی 5 l/min انجام شد. مدت زمان هر نمونه برداری24ساعت بود. دراین مطالعه جمعا 40 نمونه گرفته شد. نمونه های جمع آوری شده در یخچال نگه داری و سپس به آزمایشگاه منتقل شده و بعد از توزین فیلتر ها, استخراج فلزات از سطح فیلتر توسط هضم اسیدی انجام و محلول بدست آمده حاوی فلزات توسط دستگاه یون کاروماتوگرافی (ICP) قرایت گردید. نتایج به روشنی نشان می دهند که غلظت فلزات در فصل سرما و در ذرات PM10 دارای بیشترین مقدار می باشند. از مقایسه داده ها می توان دریافت که بیشترین میزان غلظت فلزات مشاهده شده در فصل سرد و در ذرات PM10 به ترتیب مربوط به سیلسیوم (Si) با غلظت 1314/39 , آهن (Fe) با غلظت 1282/92 و آلومینیوم (Al) با غلظت 557/94 نانوگرم بر مترمکعب می باشند. همچنین کمترین میزان غلظت مربوط است به فصل گرم و در ذرات PM1, در فلزاتی مانند لیتیوم 0/67 (Li) , سلنیم 0/27 (Se) و مولیبدن 0/04 (Mo) نانوگرم بر مترمکعب می باشد.

لینک کمکی