اندازه گيري ميزان انتشار آلاينده هاي ذره اي زير 2/5ميکرون خروجي ازمنابع متحرک عبوري از تونل رسالت تهران با استفاده از روش تونل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن اندازه گيري ميزان انتشار آلاينده هاي ذره اي زير 2/5ميکرون خروجي ازمنابع متحرک عبوري از تونل رسالت تهران با استفاده از روش تونل :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : ششمين همايش ملي مديريت آلودگي هوا و صدا

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

روش تونل در اندازه گیری آلاینده های ذرهای ناوگان عبوری یکی از بهترین و مناسبترین روشهای موجود در میان اندازه گیری های واقعی محسوب میشود. در این مقاله با استفاده از این روش, ضریب انتشار ذرات کمتر از 2/5 میکرومتر (PM2.5) تولیدی از ناوگان عبوری تونل رسالت تهران اندازه گیری و محاسبه میشود. تونل رسالت سازهای 850 متری است که اکثر خودروهای عبوری از آن شامل خودروهای سبک میباشد. این سازه دارای دو مقطع عبوری بیضی شکل جدا از هم میباشد. با توجه به مقتضیات روش تونل در این مطالعه در تونل رسالت دو ایستگاه سنجش تعیین و در هر کدام یک دستگاه نمونه گیر هوای SKC, با فیلترهای جمع آوری ذرات کمتر از 2/5 میکرومتر تعبیه شد. نمونهگیری طی 5 روز متوالی یک هفته ی کاری انجام و مدت زمان هر نمونه گیری 5 ساعت تعیین شد. با توجه به نمونه های جمعآوری شده و توزین نمونه ها ضریب انتشار PM2.5 محاسبه شد. در خلال نمونهبرداری, ناوگان عبوری از میان دو ایستگاه توسط دستگاه شمارشگر تعبیه شده در تونل شمارش شد, که 735,116 خودرو با میانگین سرعت 27/4 و 51/2 کیلومتر بر ساعت بهترتیب در حالت سبک و سنگین ترافیک از مقطع عبور کرده است. % 92/2 خودروهای عبوری سبک بوده و میانگین نرخ انتشار 122/21±18 میکروگرم بر خودرو بر کیلومتر (µg veh-1 km-1) محاسبه شد. این مطالعه برای اولین بار در کشور جهت تخمین و گزارش ضریب انتشار PM2.5 به روش تونل انجام شده است.

لینک کمکی