بررسي تغييرات غلظت بنزن در هواي شهر تهران طي سال هاي91-1390

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي تغييرات غلظت بنزن در هواي شهر تهران طي سال هاي91-1390 :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : ششمين همايش ملي مديريت آلودگي هوا و صدا

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

بنزن, تولوین, اتیل بنزن و زایلنها (BTEX) در گروه ترکیبات آلی فرار قرار دارد و از طریق وسایل نقلیه موتوری و ترکیبات نفتی به محیط منتشر می شوندبنزن. بسیار پایدار بوده و دارای نیمه عمر نسبتا طولانی در جو میباشد. این ترکیب به واسطه ی پتانسیل بالای سرطان زایی که دارد, به عنوان یکی از مهمترین ترکیبات BTEX در نظر گرفته میشود. بررسی و پایش روند تغییرات غلظت بنزن در هوای آزاد به منظور پیشگیری و کاهش عوارض ناشی از مواجهه با این ترکیب امری ضروری است. از اینرو, این مطالعه با هدف بررسی روند تغییرات غلظت بنزن در هوای شهر تهران در سال 1390- 1391 انجام پذیرفت. در این مطالعه از داده های ایستگاه های پایش آلودگی هوای شهر تهران استفاده شد. برای اعتبارسنجی ایستگاه ها و داده های آنها از رهنمود سازمان بهداشت جهانی استفاده شد. براساس نتایج بدست آمده از این مطالعه, میانگین غلظت بنزن هوای شهر تهران در سال 1390 و 1391 بهترتیب برابر 0/48 0/5 ppb و 0/62 0/79 ppb بوده, که کمتر از مقادیر استاندارد بوده است. بیشترین میزان غلظت بنزن در ساعات اوایل صبح و اواخر بعد از ظهر که ساعات پیک ترافیک است, مشاهده شد. با وجود تفاوت غلظت بنزن در ایستگاه های پایش آلودگی هوا در مناطق مختلف شهر تهران, روند تغییرات غلظت آنها در طول شبانه روز مشابه یکدیگر بوده است, لذا این موضوع میتواند در پیش بینی غلظت بنزن در طول روز و نقاط مختلف شهر تهران موثر باشد.

لینک کمکی