سنجش عوامل اقليمي و اقتصادي و اجتماعي – فرهنگي در رشد و توسعه گردشگري در چارچوب آمايش سرزميني (مطالعه موردي: شهر نور)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن سنجش عوامل اقليمي و اقتصادي و اجتماعي – فرهنگي در رشد و توسعه گردشگري در چارچوب آمايش سرزميني (مطالعه موردي: شهر نور) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي رويکردهاي نوين آمايش سرزمين در ايران

تعداد صفحات :35

چکیده مقاله:

آمایش سرزمین, علم و دانش سازماندهی منطقی و عقلانی جنبه های اقتصادی, اجتماعی, فرهنگی حفاظت و توسعه محیطط زیست را شامل می شود در مناطق مستعد توسعه صنعت گردشگری, باید به دنبال عوامل محرک جریان گردشگری بود چرا که گردشگری یکی از پویاترین فعالیت های اقتصادی عصر حاضر می باشد اگرچه توسعه گردشگری راه حل کلی برای رفع همه مسایل نیست, اما راهبردی مناسب, را برای توسعه پایدار و کاهش محرومیت مناطق و توسعه همه جانبه اقتصادی, فرهنگی, اجتماعی و محیططی و نهادی, و ... در یک شهر یا کشور, پیش روی برنامه ریزان قرار خواهد داد بنابراین ضرورت پرداختن به مساله گردشگری با دید سرزمینی, نیازهای پیش روی شهرنشینان را با تغییر در مولفه های اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی مورد بررسی و در شرایط مطلوب قرار خواهد داد این تحقیق از نوع کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی – تحلیلی است جامعه آماری ما در این پژوهش خانوارهای شهر نور, مسیولین و گردشگران می باشند که برای بررسی تاثیرات عوامل مطرح شده در گردشگری از ابزار پرسشنامه استفاده که توسط جامعه آماری فوق پاسخ و داده ها با استفاده از آزمون های آماری نرم افزار Spss و با و مدل HOLSAT به تجزیه تحلیل داده های پژوهش پرداخته ایم همچنین به منظور سنجش شرایط آسایش مناسب برای گردشگران در ماه های مختلف از نرم افزار TCI بهره گرفته شد که نتایج حاکی از عوامل اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی نشان دهنده این مسیله می باشد که مطابق آزمون های آماری گرفته شده از مولفه های دو فرضیه هر دو فرضیه تایید می شوند و این ساختار ها توانسته اند موجبات توسعه گردشگری منطقه را فراهم آورند و نتایج حاصله از مدل HOLSAT نشان از مثبت بودن عملکرد موجود در مولفه های ساختار اقتصادی و متناقض بودن عملکرد برخی از مولفه های ساختار اجتماعی – فرهنگی می باشد که نشان از نیازمندی در راستایی برنامه ریزی مجدد در این راستا می باشد همچنین نتایج حاصل شده از ارزبابی شرایط آسایش نشان می دهد که از نظر شاخص اقلیم گردشگری و بوم گردی شهر نور در بیشتر ایام سال بخصوص ماه های دی,اسفند, فروردین, اردیبهشت, مهر,آبان ازشرایط عالی وخوب برای فعالیت های توریسی برخوردار می باشند.

لینک کمکی