شناسايي و رتبھ بندي معيارھاي ارزيابي طرحھاي آمايش سرزمين با تاکيد براين طرحھا مراحل انجام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن شناسايي و رتبه بندي معيارهاي ارزيابي طرحهاي آمايش سرزمين با تاکيد براين طرحها مراحل انجام :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي رويکردهاي نوين آمايش سرزمين در ايران

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

واژه آمایش سرزمین به جمعیت, فضا, مدیریت فضا شامل نظام شهری, آبادیها و روستاها, نظام شبکههای ترابری میان شهر و روستا و نظام نواحی که مبین کاربرد زمین توس فعالیتهایی مانند کشاورزی, جنگلداری, مرتعداری ,صنعت و معدن است, اشاره دارد. در آمایش سرزمین تنظیم رابطه انسان و فعالیتهای انسان در فضا, رویکردی کل نگر, جامعنگر و بلندمدت در برنامه ریزی محسوب میشود, بنابراین آمایش سرزمین وظیفه تنظیم و هماهنگ سازی راهبردها و جهت گیریهای کلی بخش ها و مناطق کشور را به عهده داشته و تدوین سیاستهای اجرایی و برنامه های عملیاتی توسعه بر مبنای این راهبردها به عهده بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی است. در این مقاله ضمن بررسی ابعاد و سابقه ملی مساله مدیریت آمایش سرزمین, به شناسایی معیارهای مهم ارزیابی یک طرح آمایش پرداخته و مدلی برای ارزیابی طرح های آمایش با تاکید بر مراحل انجام آن و با استفاده از تکنیکهای تصمیم گیری چندمعیاره توسعه داده می شود. معیارهای مورد نیاز برای ارزیابی براساس مطالعات کتابخانه ای استخراج و پس از اخذ نظرات صاحبنظران و خبرگان این حوزه نهایی شده است. باتوجه به اینکه در مدل پیشنهادی, معیارهای ارزیابی به تفکیک مراحل برنامه آمایش تهیه و تنظیم می گردد لذا از نقاط قوت آن این است که هر مرحله را می توان به صورت مجزا ارزیابی نمود و درصورت پایین بودن نتیجه ارزیابی هر مرحله, میتوان قبل از ورود به مرحله بعد ایرادات آن را مرتفع نمود و لذا مراحل بعدی با شرای بهتری انجام خواهد شد. تجربه برنامه ریزی از نوع آمایش سرزمین در ایران موید اتفاقات و تصمیم گیری های پرفراز ونشیبی در ابعاد مفهومی, نظریه ای, تکنیکی, رویه ای, فرایندی, سازمانی و قانونی میباشد که گاه منجر به پیشبرد این امر شده و گاه در جهت به انزوا کشاندن و انحراف از مسیر اصلی حرکت گردیده است و بعضا اهداف مطلوب آن محقق نشده است. انجام چنین طرحهایی همواره مستلزم صرف زمان و هزینه زیادی بوده و عدم تحقق اهداف مطلوب موجب هدر رفت این منابع خواهد شد. لذا بررسی و ارزیابی یک طرح آمایش قبل از اجرای آن می تواند نقاط قابل بهبود آن را مشخص نموده و مجریان طرح را در تحقق اهداف مطلوب کمک نماید. از این روی, مدل پیشنهادی برای چند طرح آمایش بصورت آزمایشی اجرا و نتایج نیز مورد تحلیل قرار می گیرد.

لینک کمکی