ارتباط بين شيوه هاي اعمال قدرت مديران المپيادهاي ورزشي و رضايتمندي دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارتباط بين شيوه هاي اعمال قدرت مديران المپيادهاي ورزشي و رضايتمندي دانش آموزان :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين همايش ملي علوم ورزشي و تربيت بدني ايران

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

قدرت مورد استفاده مدیر یا مربی ممکن است با متغیر مهم دیگری مانند رضایتمندی در ارتباط باشد. این وضعیت ممکن است در رابطه مربی و ورزشکار نیز وجود داشته باشد. هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی ارتباط بين شيوه هاي اعمال قدرت مديران المپيادهاي ورزشي و رضايتمندي دانش آموزان در شهر ایلام می باشد. این تحقیق از نوع توصیفی همبستگی است. جامعه آماری شامل تمامی مدیران و رهبران المپیادهای درون مدرسه ای شهر ایلام شامل 108 نفر بودند. دانش آموزان شرکت کننده شامل 285 ورزشکار به پرسشنامهها پاسخ دادند. یافته های تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. داده های تحقیق با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد. در نتیجه باید مربیان کمتر از قدرت تنبیه استفاده نمایند و برای تامین رضایتمندی ورزشکاران بیشتر به قدرت تخصص, پاداش و مرجعیت تکیه کنند و مسیولین ورزشی برای افزایش قدرت پاداش مربیان, منابع مختلف قدرت پاداش را در اختیار مربیان قرار دهند.

لینک کمکی