ارتباط بين عدالت سازماني با رفتارشهروندي سازماني معلمان تربيت بدني شهرستان هاي استان تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارتباط بين عدالت سازماني با رفتارشهروندي سازماني معلمان تربيت بدني شهرستان هاي استان تهران :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين همايش ملي علوم ورزشي و تربيت بدني ايران

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

این پژوهش به منظور بررسی رابطه ی بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان تربیت بدنی شهرستان های استان تهران اجرا شد. جامعه ی آماری این پژوهش کلیه ی معلمان تربیت بدنی مدارس شهرستان های استان تهران ( 1617 نفر ) بودند که, بر طبق جدول کرجسی و مورگان تعداد 340 نفر از معلمان تربیت بدنی, به عنوان نمونه انتخاب شدند. این مطالعه به روش توصیفی از نوع همبستگی؛ یا از منظر هدف, کاربردی؛ به لحاظ شیو ی گردآوری اطلاعات, پیمایشی؛ از نگر زمانی؛ مقطعی بود. بر این اساس, برای سنجش مفاهیم اساسی پژوهش, پرسشنامه ی عدالت سازمانی نیهوف مورمن ( 1990) شامل 20 سوال و رفتار شهروندی سازمانی دی پاولا تاچن و موران ( 2001 ) شامل 15 سوال بکار برد شد. پایایی پرسشنامه ها به روش آلفای کرونباخ برای دو متغیر اشاره شده, به ترتیب برابر با 0/813 و 0/912 محاسبه گردید. اطلاعات بدست آمده با استفاده از نرم افزارهای اکسل و SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج آزمون فرضیه ها نشان دادند که بین عدالت سازمانی معلمان تربیت بدنی شهرستان های استان تهران با رفتار شهروندی سازمانی آنها ارتباط معناداری داشت. از بین ابعاد عدالت سازمانی معلمان تربیت بدنی, عدالت تعاملی و عدالت رویه ای با رفتار شهروندی سازمانی آنها ارتباط معناداری داشتند. اما بین عدالت توزیعی با رفتار شهروندی سازمانی آنها ارتباط معناداری مشاهده نشد. همچنین عدالت سازمانی معلمان تربیت بدنی شهرستان های استان تهران قابلیت پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی آنها را داشتند.

لینک کمکی