ارتباط بين وضعيت ايمني و بهداشتي با ميزان مشارکت مشتريان باشگاه هاي بدنسازي بانوان شهر اصفهان براساس ويژگي هاي جمعيت شناختي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارتباط بين وضعيت ايمني و بهداشتي با ميزان مشارکت مشتريان باشگاه هاي بدنسازي بانوان شهر اصفهان براساس ويژگي هاي جمعيت شناختي :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين همايش ملي علوم ورزشي و تربيت بدني ايران

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین وضعیت ایمنی و بهداشتی با میزان مشارکت مشتریان باشگاه های بدنسازی بانوان شهراصفهان می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه بانوان استفاده کننده از سالن های بدنسازی شهر اصفهان در سال 1395 می باشد که طبق آمار اخذ از هیات پزشکی ورزشی شهر اصفهان تعداد این بانوان 11416 نفر می باشد. نمونه آماری با توجه به حجم جامعه با استفاده از جدول مورگان و کرجسی 384 نفر تعیین گردید. ابزار اندازه گیری شامل دو پرسشنامه محقق ساخته مشارکت بانوان و وضعیت ایمنی و بهداشتی می باشد. نتایج ضرایب آلفای کرونباخ بدست آمده برای پرسشنامه مشارکت ورزشی 0/11, پرسشنامه وضعیت ایمنی 0/80 و پرسشنامه وضعیت بهداشتی 0/81 پایایی پرسشنامه ها را تایید نمود و مشخص شد که پرسشنامه ها از پایایی مناسبی برخوردار است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون های کالموگروف, آزمون لوین, آزمون t تک نمونه ای, آزمون ضریب همبستگی پیرسون, t مستقل و تحلیل واریانس استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد بین مشارکت ورزشی براساس وضعیت تاهل (t=0/29, P<0/05) تفاوت معنی داری وجود ندارد. همچنین بین مشارکت ورزشی براساس طبقات سن (F=1/17, P> 0/05) تفاوت معنی داری وجود ندارد.

لینک کمکی