ارتباط حمايت سازماني ادراک شده با عملکرد سازماني کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان آذربايجان غربي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارتباط حمايت سازماني ادراک شده با عملکرد سازماني کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان آذربايجان غربي :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين همايش ملي علوم ورزشي و تربيت بدني ايران

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

هدف این تحقیق بررسی ارتباط حمایت سازمانی ادراک شده با عملکرد سازمانی کارکنان اداره ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی بود. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی بودند. 100 نفر از جامعه آماری به روش تصادفی از افراد در دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. وسیله اندازه گیری در این تحقیق دو پرسشنامه بود. پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شده آیزنبرگر, پرسشنامه عملکرد سازمانی هر سی و گلداسمیت. داده ها در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی با کمک نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در بخش آمار توصیفی توزیع متغیرهای مستقل و وابسته مورد بررسی قرار گرفت و در بخش آمار استنباطی از آزمون ضریب همبستگی جهت بررسی فرضیه ها استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد: بین حمایت سازمانی ادراک شده سرپرست با عملکرد سازمانی ارتباط معنی داری وجود دارد. بین حمایت سازمانی ادراک شده سرپرست با عملکرد سازمانی ارتباط معنی داری وجود دارد. بین میزان سابقه کار با عملکرد سازمانی ارتباط معنی داری وجود دارد. بطور کلی این نتایج نشان دهنده اهمیت وجود حمایت سازمانی ادراک شده و تاثیر مثبت آن بر عملکرد سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان می باشد.

لینک کمکی