ارتباط سبک هاي رهبري با رضايتمندي و تمايل به حضور در کلاس تربيت بدني عمومي دانشجويان دانشگاه بوعلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارتباط سبک هاي رهبري با رضايتمندي و تمايل به حضور در کلاس تربيت بدني عمومي دانشجويان دانشگاه بوعلي :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين همايش ملي علوم ورزشي و تربيت بدني ايران

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

رهبری یک موضوع گروهی پویا و سنتی است که بیشتر اوقات محور توجه پژوهشگران است. اغلب از مربی تیم به عنوان رهبر یاد میشود, اما رهبر یک ویژگی ساده از یک فرد نیست بلکه ابعاد, شیوه ها و خصوصیات گسترده و پیچیده ای را در بر می گیرد. هدف تحقیق حاضر تعیین ارتباط بین سبک های رهبری با رضایتمندی و تمایل به حضور در کلاس تربیت بدنی عمومی دانشجویان دانشگاه بوعلی است. این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه ی آماری این پژوهش را دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا تشکیل می دهند که 375 نفر به عنوان نمونه مشخص گردیدند. در این تحقیق از سه پرسشنامه, پرسشنامه مقیاس رهبری در ورزش, پرسشنامه رضایت از ورزش ( ASQ) و پرسشنامه محقق ساخته تمایل به حضور استفاده شده است. داده های تحقیق با استفاده از آمارهای توصیفی و استنباطی نظیر انحراف معیار, اسمیرنوف کلموگروف و آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد سبک های رهبری آموزش و تمرین, حمایت اجتماعی, بازخورد مثبت و سبک رهبری دموکراتیک با رضایتمندی و تمایل به حضور در کلاس ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد, ارتباط منفی و معنی داری بین سبک رهبری آمرانه با رضایتمندی و تمایل به حضور در کلاس وجود دارد. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می شود اساتید به جای استفاده از سبک آمرانه از سبک های رهبری آموزش و تمرین, حمایت اجتماعی, بازخورد مثبت و دموکراتیک استفاده کنند تا با حضور موثر و فعالانه ی دانشجویان در کلاس عملی تربیت بدنی نتایج دلخواه تری برای ورزش دانشگاهی کشور رقم بخورد.

لینک کمکی