ارتباط سرمايه اجتماعي با عملکرد شغلي وتمايل به ترک خدمت در کارکنان، مديران و مسيولين هييت هاي ورزشي فدراسيون دوچرخه سواري جمهوري اسلامي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارتباط سرمايه اجتماعي با عملکرد شغلي وتمايل به ترک خدمت در کارکنان, مديران و مسيولين هييت هاي ورزشي فدراسيون دوچرخه سواري جمهوري اسلامي ايران :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين همايش ملي علوم ورزشي و تربيت بدني ايران

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به بررسی ارتباط سرمایه اجتماعی با عملکرد شغلی و تمایل به ترک خدمت در کارکنان, مدیران و مسیولین هییت های ورزشی فدراسیون دوچرخه سواری جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. نوع تحقیق توصیفی همبستگی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان, مدیران و مسیولین هییت های ورزشی فدراسیون دوچرخه سواری جمهوری اسلامی ایران به تعداد 118 می باشد, که با توجه به محدود بودن جامعه آماری از روش تمام شمار استفاده شده است. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های استاندارد سرمایه اجتماعی زارعین و همکاران ( 1394 ) , تمایل به ترک خدمت کیم و لیونگ ( 2007 ) و عملکرد شغلی موتوویدلو و وان اسکاتر ( 1994 ) بوده است. برای بررسی داده های تحقیق از آزمون های کولموگروف اسمیرنوف و همبستگی پیرسون در نرم افزار spss استفاده شد. بررسی نتایج نشان داد که بین سرمایه اجتماعی و عملکرد شغلی ارتباط معنی دار در جهت مثبت, و بین سرمایه اجتماعی و تمایل به ترک خدمت ارتباط معنی دار در جهت منفی وجود دارد. براساس یافته های پژوهش حاضر به مدیران و مسیولین فدراسیون دوچرخه سواری پیشنهاد می شود تا با ارتقا حمایت اجتماعی کارکنان, مدیران و مربیان و... در جهت افزایش عملکرد شغلی و کاهش تمایل به ترک خدمت تلاش کنند تا با ارتقا عملکرد این فدراسیون, این نهاد مهم ورزشی را در جهت رسیدن به اهداف آرمانی یاری دهند.

لینک کمکی