پرسشنامه فراشناخت خودگزارشی کودکان و نوجوانان توسط باکو و همکاران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پرسشنامه فراشناخت خودگزارشی کودکان و نوجوانان توسط باکو و همکاران :

دید کلی :
دانلود پرسشنامه فراشناخت خودگزارشی کودکان و نوجوانان توسط باکو و همکاران


توضیحات کامل :

معرفی مقیاس فراشناخت کودکان :

مقیاس فراشناخت یک مقیاس خود گزارشی برای کودکان و نوجوانان (17-7 سال) است که توسط باکو و همکاران (2009) با اقتباس از فرم قبلی (پرسشنامه فراشناخت نوجوانان ) ساخته و اعتباریابی گردید. این مقیاس شامل 24 گویه است که آزمودنی در یک مقیاس 5 درجه ای (از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم) به آن پاسخ می دهد. همچنین این مقیاس شامل 4 زیر مقیاس: 1) عقاید مثبت راجع به نگرانی (فرانگرانی مثبت), 2) عقاید منفی راجع به نگرانی (فرانگری منفی), 3) عقاید خرافی, تنبیه و مسئولیت و 4) بازبینی شناختی (آگاهی از افکار خود) می باشد.

 

 

 


در این پژوهش , جهت اطمینان بیشتر, برای تعیین روایی پرسشنامه , از روایی صوری و محتوایی استفاده گردید. بدین صورت که پس از تهیه پرسشنامه, به نظرخواهی از اساتید راهنما و مشاور پرداخته شد و پس از حذف و اضافه های لازم وانجام تحلیل عاملی, روایی صوری و محتوایی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت. ضریب آلفای مقیاس فراشناخت برای نمونه غیر بالینی, برای نمره کل 71/0, برای فرانگرانی مثبت 60/0, برای فرانگرانی منفی 76/0, برای عقاید خرافی, تنبیه و مسئولیت 58/0 و برای بازبینی شناختی 74/0 گزارش شده است. این مقیاس نیز توسط پژوهشگر جهت کار در نوجوانان ایرانی, ترجمه و کیفیت روانی سنجی آن تعیین شد.

لینک کمکی