پرسشنامه نگرش های ناکارآمد das

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پرسشنامه نگرش های ناکارآمد das :

دید کلی :
دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد das با روایی و پایایی معتبر


توضیحات کامل :

معرفی پرسشنامه نگرش های ناکارآمد

مقیاس نگرش های ناکارآمد das دارای 40 ماده می باشد که برای شناسایی نگرش ها و اعتقاداتی تکه فرد را مستعد افسردگی می سازد طراحی شده است این پرسشنامه برمبنای نظریه شناختی بک برای افسردگی ساخته شده است (صبوری, مهریار, قریب, 1377 به نقل از اولیور , بوم گارت , 1985).

 

 


این پرسشنامه دارای 5 خرده مقیاس بوده که شامل موارد زیر می باشد:
آسیب پذیری, احتیاج برای تأیید شدن, موفقیت کمال-گرایی, احتیاج برای خشنود کردن دیگران, نیاز به تأثیرگذاشتن بر دیگران (بک, بروان, استیر, ویمن , 1991).

 

 


اعتبار پایائی پرسشنامه نگرش های ناکارآمد(DAS)

در تحقیقی که  توسط بن راضی غابشی انجام شد میزان پایایی مقیاس نگرش های ناکارآمد به شرح ذیل بدست آمد:
تعیین پایائی مقیاس نگرش های ناکارآمد به روش همسانی درونی انجام گردید و برای این منظور از فرمول ضریب آلفای کرونباخ (کرونباخ, 1970) استفاده شد. براساس نتایج  به دست آمده, ضریب آلفای کرونباخ برای مقیاس نگرش های ناکارآمد برای کل سوالات 87/0, برای سوالات عامل اول 88/0, برای سوالات عامل دوم 81/0 و برای سوالات عامل سوم 52/0 بود. بنابراین, ضرایب همسانی کل آزمون و دو خرده مقیاس اول در حد مطلوب و ضریب همسانی عامل سوم ضعیف می باشد.


 

لینک کمکی