پرسشنامه نگرش های ناکارآمد کودکان و نوجوانان دی آلساندرو و بورتون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پرسشنامه نگرش های ناکارآمد کودکان و نوجوانان دی آلساندرو و بورتون :

دید کلی :
دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد کودکان و نوجوانان دی آلساندرو و بورتون با روایی و پایایی معتبر


توضیحات کامل :

مقیاس نگرش های ناکارآمد برای کودکان توسط دی الکساندرو و بورتون  (2006) برای سنین 14-8 تنظیم گردید. این مقیاس, خود گزارشی و شامل 22 گویه می باشد که آزمودنی در یک مقیاس 5 درجه ای (از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم) به آن پاسخ می دهد.در این پژوهش , جهت اطمینان بیشتر, برای تعیین روایی پرسشنامه , از روایی صوری و محتوایی استفاده گردید. بدین صورت که پس از تهیه پرسشنامه, به نظرخواهی از اساتید راهنما و مشاور پرداخته شد و پس از حذف و اضافه های لازم و انجام تحلیل عاملی, روایی صوری و محتوایی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت.

 

 


در پژوهشی آلفای کرونباخ مقیاس نگرش های ناکارآمد 87/0, اعتبار بازآزمایی آن پس از سه هفته 80/0 و شاخص همسانی درونی آن 24/0 گزارش شده است.این مقیاس توسط پژوهشگر جهت کار در نوجوانان ایرانی, ترجمه و کیفیت روانسنجی آن تعیین شد.
 

لینک کمکی