پاورپوینت حاجبان ارث (قرآن)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت حاجبان ارث (قرآن) :


پاورپوینت حاجبان ارث (قرآن)
به وارثی که موجب منع و محرومیت وارثی دیگر از تمامی یا بخشی از ارث گردد را حاجب گویند.

فهرست مندرجات

1 - نقص سهم شوهر
2 - مانع رسیدن ارث به خویشاوندان
3 - حاجب ارث برادر
4 - مانع اضافه بر یک ششم
5 - سبب کاهش سهم مادر
6 - نقص سهم زوجه
7 - حاجب شدن برادران
8 - شرط حاجب شدن
9 - حاجب نبودن خواهران میت
10 - پانویس
11 - منبع


نقص سهم شوهر


اولاد متوفا, سبب نقص سهم شوهر از نصف به یک چهارم هستند.
ولکم نصف ما ترک ازوجکم ان لم یکن لهن ولد فان کان لهن ولد فلکم الربع مما ترکن...

[1] نسا /سوره4, آیه12.مانع رسیدن ارث به خویشاوندان


خویشاوندان نزدیک تر, مانع رسیدن ارث به خویشاوندان دورترند.
... واولوا الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتـب الله.... .

[2] انفال/سوره8, آیه75.


.. واولوا الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتـب الله من المؤمنین والمهـجرین...

[3] احزاب/سوره33, آیه6.حاجب ارث برادر


فرزند میت , حاجب ارث برادر است.
یستفتونک قل الله یفتیکم فی الکلــله ان امرؤا هلک لیس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترک وهو یرثهآ ان لم یکن لها ولد فان کانتا اثنتین فلهما الثلثان مما ترک وان کانوا اخوه رجالا ونسآ فللذکر مثل حظ الانثیین...

[4] نسا /سوره4, آیه176.مانع اضافه بر یک ششم


فرزندان میت, مانع اضافه بر یک ششم برای پدر هستند.
... ولابویه لکل وحد منهما السدس مما ترک ان کان له ولد فان لم یکن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث...

[5] نسا /سوره4, آیه11.سبب کاهش سهم مادر


فرزندان میت, سبب کاهش سهم مادر از یک سوم به یک ششم است.
... ولابویه لکل وحد منهما السدس مما ترک ان کان له ولد فان لم یکن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث...

[6] نسا /سوره4, آیه11.نقص سهم زوجه


فرزندان میت, باعث نقص سهم زوجه از یک چهارم به یک هشتم هستند.
... ولهن الربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد فان کان لکم ولد فلهن الثمن مما ترکتم...

[7] نسا /سوره4, آیه12.

<

لینک کمکی